Sitat:

Det er riktig å være hjelpsom, men det går ann å si ‘nei’ i visse situasjoner som du ikke føler deg komfortabel i. Følg IslamBlogg på Facebook: https://www.facebook.com/IslamBlogg

En from [pious] ektemann

(Engelske, originale teksten finner du under den norske)

Et utdrag fra Az-Zaujus Salih (Den fromme ektemannen) ved Mujlisul Ulama av Sør-Afrika. Profeten صلى الله عليه وسلم sa: “Den edleste av dere er de som er edlest til sine familier …” “Sannelig, blant de mest perfekte troende i Iman er de som er best i karakter og snillest mot sine koner. “… Selv det å løfte en matbit til munningen av kona har fått betydningen av ibadat. Det er en handling av kjærlighet ved hvor mannen utleder thawab (belønning i det hinsidige). Det var en del av Uswah Hasanah (Edel karakter) av profeten صلى الله عليه وسلم å engasjere seg i letthjertet prat med sine koner. Hadhrat Abu Hurairah رضى الله تعالى عنه sa: Allah elsker en mann som kjærtegner sin kone. Begge er tildelt thawab på grunn av denne kjærlige holdningen og deres rizq (opptjening) er økt. “En mann blir belønnet for til og med et glass med vann som han gir sin kone. Ifølge profeten صلى الله عليه وسلم fosser barmhjertigheten til Allah Ta’ala på et par når mannen ser på sin kone med kjærlighet og glede, og hun returnerer hans blikk med kjærlighet og glede. Når en mann holder sin kones hånd med kjærlighet, faller syndene deres fra gapene mellom sine foldede fingre. Selv gjensidig kjærlighet mellom mann og koner tjener som en kaffara (soning) for synder. Profeten صلى الله عليه وسلم sa: “Når en mann kommer hjem muntert, skaper Allah, som et resultat av hans glade holdning, en engel som engasjerer seg i istighfar (bønner om tilgivelse) på vegne av mannen frem til Qiyamah-dagen. “Måtte Allah gi oss muligheten til å handle etter det ovennevnte, Ameen. Al-Mar’atus Salihah (Den fromme konen) er også utgitt av Mujlisul Ulama, begge bøkene finnes i engelsk og har blitt beskrevet som den islamske resept for et lykkelig og vellykket ekteskap, de velsignelser og belønninger som strekker seg inn til selv det hinsidige.

Engelsk (original):

An extract from Az-Zaujus Salih (The Pious Husband) by Mujlisul Ulama of South Africa The Prophet صلى الله عليه وسلم said: “The noblest of you are those who are the noblest to their families…” “Verily, among the most perfect Believers in Iman are those who are best in character and kindest to their wives.”… Even lifting a morsel of food to the mouth of the wife has been given the significance of ibadat. It is an act of love by which the husband derives thawab (reward in the Hereafter). It was part of the Uswah Hasanah (Noble character) of the Prophet صلى الله عليه وسلم to engage in light hearted talk with his wives. Hadhrat Abu Hurairah رضى الله تعالى عنه said: Allah loves a man who caresses his wife. Both of them are awarded thawab because of this loving attitude and their rizq (earning) is increased.” A man is rewarded for even a drink of water he presents to his wife. According to the Prophet صلى الله عليه وسلم the mercy of Allah Ta’ala cascades on a couple when the husband glances at his wife with love and pleasure and she returns his glance with love and pleasure. When a husband clasps the hand of his wife with love their sins fall from the gaps between their clasped fingers. Even mutual love between husband and wives serve as a kaffara (expiation) for sins. The Prophet صلى الله عليه وسلم said: “When a man enters his home cheerfully, Allah creates, as a result of his happy attitude, an angel who engages in istighfar (prayers of forgiveness) on behalf of the man until the day of Qiyamah.” May Allah give us the ability to act upon the above, ameen. Al-Mar’atus Salihah (The Pious Wife) is also published by Mujlisul Ulama, both books can be found in the English language and have been described as the islamic prescription for a happy and successful marriage, the blessings and rewards of which extend into even the Hereafter.